Διαχείριση Καριέρας

Η επαγγελματική συμβουλευτική σχετίζεται με όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου. Με την είσοδο στην επαγγελματική ζωή και έως την συνταξιοδότησή του το άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει μια πληθώρα δυσκολιών, κρίσεων και αλλαγών άλλες ευπρόσδεκτες και άλλες μη αναμενόμενες ούτε επιθυμητές.

Η συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης καριέρας παρέχει στήριξη στις δύσκολες καταστάσεις που αφορούν σε εργασιακές και οικονομικές κρίσεις, σε θέματα όπως διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων στον εργασιακό χώρο καθώς και διαχείριση εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης.

Παράλληλα η συμβουλευτική καριέρας μπορεί να παρέχει έναν διευκολυντικό χώρο  καθώς ο εργαζόμενος διερευνά με την βοήθεια του επαγγελματία συμβούλου θέματα διαχείρισης και οργάνωσης της επαγγελματικής του πορείας και ανέλιξης.